Siemens Sp. z o.o.

POĽSKO

Odbor podnikania

 • Laboratórne činidlá
 • Tomografické prístroje
 • Röntgenové prístroje
 • Analyzátory
 • Zdravotnícke vybavenie
 • Činidlá na zisťovanie krvných faktorov
 • Opravy a údržba lekárskych zariadení
 • Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu
 • Opravy a údržba röntgenových zariadení
 • Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál
 • Angiografické prístroje
 • Činidlá a kontrastné médiá
 • Laboratórne pipety a príslušenstvo
 • Chemické činidlá
 • Ultrazvuková jednotka
 • Biochemické analyzátory
 • Digitálne angiografické prístroje
 • Mamografické prístroje
 • Sklenené výrobky pre laboratóriá
 • Zdravotnícke prístroje
 • Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál
 • Opravy a údržba lekárskych a chirurgických zariadení
 • Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
 • Skúmavky
 • Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
 • Činidlá na zisťovanie krvnej skupiny
 • Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok
 • Analyzátory krvi
 • Opravárske a údržbárske služby
 • Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
 • Kamera používajúca žiarenie gama
 • Reagenčné pásiky
 • Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
 • Jednotka magnetickej rezonancie
 • Opravy a údržba lekárskych zariadení
 • Kardioangiografické prístroje
 • Stavebné práce
 • Softvérový balík pre zdravotníctvo
 • Pipety
 • Činidlá pre elektroforézu
 • Pipetové hroty
 • Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov
 • Defribrilátory
 • Analyzátory na imunologické testovanie
 • Diagnostické činidlá
 • Opravy a údržba röntgenových zariadení
 • Hematologické analyzátory
 • Laboratórne odstredivky a príslušenstvo
 • Inštalácia lekárskych zariadení
 • Röntgenologické stoly
 • Infúzne čerpadlá
 • Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely
 • Skenery pre magnetickú rezonanciu
 • Prístrojové transformátory
 • Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
 • Generálne opravy a renovačné práce
 • Skener počítačového tomografu (CT)
 • Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu
 • Zdravotnícky nábytok
 • Diagnostický spotrebný materiál
 • Časti plynových turbín
 • Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely
 • Návrhárske a architektonické služby
 • Prístroje operačnej sály
 • Rádiodiagnostické prístroje
 • Systém monitorovania pacientov
 • Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál
 • Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení
 • Služby na údržbu a opravu softvéru
 • Opravy a údržba lekárskych a chirurgických zariadení
 • Röntgenové pracovné stanice
 • Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
 • Rádioizotopy
 • Röntgenové terapeutické prístroje
 • Transformátory
 • Príprava staveniska
 • Stavebno-inštalačné práce
 • Kompletizačné (dokončovacie) práce
 • Izotopové činidlá
 • Všetky ostatné neterapeutické výrobky
 • Elektrokardiografické prístroje
 • Rôzne opravárske a údržbárske služby
 • Endoskopy
 • Telekomunikačný systém
 • Stavebné práce na miestnostiach na diagnostické prehliadky
 • Implementácia softvéru
 • Rádiografické prístroje
 • Zdravotnícke a laboratórne prístroje, optické a presné prístroje, hodiny a hodinky, lekárnický a súvisiaci zdravotnícky spotrebný tovar
 • Práce na zmene (úprave) budov
 • Stavebné práce na stavbe budov
 • Kontrolné a testovacie prístroje
 • Operačné stoly
 • Služby týkajúce sa podpory systému
 • Inštalácia zariadení na reguláciu elektriny
 • Telekomunikačné zariadenia
 • Vypínacie poistky/vypínače
 • Počítačové systémy
 • Čepele
 • Motorizované lôžka
 • Operačné lampy
 • Elektrochirurgické jednotky
 • Zohrievanie krvi a tekutín
 • Automaty na výber cestovného
 • Vybavenie lekárskych počítačov
 • Anestézia a resuscitácia
 • Poskytovanie úverov
 • Rôzne lekárske prístroje
 • Rôzne liečivá
 • Softvérové balíky a informačné systémy
 • Nástroje na anestéziu
 • Dláždenie a obkladanie
 • Imunologicko-analyzačné prístroje
 • Srdcové chlopne
 • Stavebné práce na katetrizačných miestnostiach
 • Mikroskopy
 • Inžinierske projektovanie
 • Prístroje na monitorovanie srdca
 • Diagnostické prístroje
 • Diagnostické súpravy
 • Konfigurovanie softvéru
 • Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
 • Termografy
 • Cytometre
 • Zdravotnícky spotrebný materiál
 • Lekárske kufríky
 • Diagnostické systémy
 • Odčítanie údajov z meracích prístrojov
 • Endoskopia, endochirurgické prístroje
 • Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody
 • Röntgenové fluoroskopické prístroje
 • Chladničky
 • Demolačné práce
 • Omietkarské práce
 • Angiografická vyšetrovňa
 • Systémové podporné služby
 • Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)
 • Servery UNIX alebo rovnocenné servery
 • Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
 • Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
 • Echokardiografy
 • Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi
 • Lineárne urýchľovače
 • Kanyly
 • Maliarske, natieračské a sklenárske práce
 • Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
 • Diagnostické ultrazvukové prístroje
 • Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Analytický alebo vedecký softvérový balík
 • Databázové systémy
 • Televízne a audiovizuálne zariadenia
 • Chemické analyzátory
 • Stojany na pipety
 • Sieťové servery
 • Lekárske roztoky
 • Operačné systémy
 • Rôzne zapisovače údajov
 • Školiace (výcvikové) služby
 • Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje
 • Lekárske vzdelávanie
 • Vojenské vozidlá a súvisiace časti
 • Infraštruktúra siete
 • Služby na inštalovanie zobrazovacieho vybavenia
 • Architektonické služby pre budovy
 • Sieť internet
 • Elektrické detekčné prístroje
 • Parkovacie hodiny
 • Chladiace a mraziace zariadenia
 • Centrálne monitorovacie stanice
 • Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia
 • Respiračné monitory
 • Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
 • Karty s integrovanými obvodmi
 • Služby špecializovaných návrhárov (dizajnérov)
 • Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
 • Časti turbín
 • Elektromyografy
 • Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
 • Hemodialyzačné prístroje
 • Technické inšpekčné služby
 • Vzdelávacie vybavenie
 • Servery
 • Stroje na overenie platnosti lístkov
 • Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody
 • Architektonické služby pre rozširovanie budov
 • Rôzne chemické výrobky
 • Rozvodné transformátory
 • Prístroje na anestéziu
 • Inkubátory
 • Spacie podložky
 • Viskozimetre
 • Mrazničky
 • Konzoly
 • Ochranné protijadrové a protiradiačné oblečenie
 • Ochranné vybavenie proti nukleárnym, biologickým, chemickým a radiačným prostriedkom
 • Školenia a výcvik personálu
 • Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
 • Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie
 • Nástroje operačnej sály
 • Jednotky pre mimotelový obeh
 • Ostatné terapeutické výrobky
 • Vnútrožilové kvapaliny
 • Návesy
 • Služby na vývoj databázového softvéru
 • Pracovné stanice
 • Osobné počítače
 • Magnetické alebo optické snímače
 • Zubné röntgeny
 • Spínací odpojovač
 • Zvýrazňovače
 • Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
 • Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
 • Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému
 • Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu
 • Optické snímače
 • Koncové zariadenia počítačov (terminály)
 • Potreby na infúzie
 • Chirurgické rukavice
 • Vitamíny
 • Produkty parenterálnej výživy
 • Injektovateľné roztoky
 • Služby strojného a elektrotechnického inžinierstva
 • Rôzne inžinierske služby
 • Tlačiarne a zapisovače
 • Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
 • Opravy a údržba strojov na vydávanie lístkov
 • Služby na inštalovanie rádioterapeutického vybavenia
 • Stavebné práce na stavbe priemyselných budov
 • Zariadenia súvisiace s počítačmi
 • Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov
 • Elektrotepelné prístroje
 • Práce na stavbe železničnej signalizácie
 • Služby pre počítačové siete
 • Poradenstvo pri analýze podnikania
 • Poradenstvo pri integrácii softvéru
 • Stavebné a doplnkové práce na stavbe telefónnych a komunikačných vedení
 • Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení
 • Antiséra
 • Imunoglobulíny
 • Mikrobiologické kultúry
 • Dohľadový videosystém
 • Inštalácia videozariadení
 • Rôzne náhradné diely
 • Architektonické, inžinierske, stavebné a súvisiace technické poradenstvo
 • Bezdrôtový telekomunikačný systém
 • Urologické činidlá
 • Skenery pracujúce na základe jadrovej magnetickej rezonancie
 • Počítače a tlačiarne
 • Scintigrafické prístroje
 • Odčítanie údajov z meracích prístrojov
 • Opravy a údržba vozňov
 • Návrhárske a architektonické služby
 • Prístrojové vybavenie a regulačné zariadenia
 • Systémové programové vybavenie (software)
 • Diagnostický röntgenový systém
 • Programovanie systémového a používateľského softvéru
 • Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti
 • Zabezpečovacie systémy
 • Architektonické, inžinierske, stavebné, právne, účtovnícke a iné profesionálne služby
 • Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
 • Lekárske ihly
 • Vaskulárne protézy
 • Umelé časti srdca
 • Opravy a údržba strojov
 • Opravy, údržba a inštalácie
 • Skalpely a čepelky
 • Katétre
 • Operačná technika
 • Chirurgické nástroje
 • Prístroje pre srdcovú chirurgiu
 • Rôzne služby
 • Softvérové poradenstvo
 • Opravy a údržba lokomotív
 • Rušne
 • Invertory
 • Povelové a riadiace systémy
 • Telefónne rozvádzače
 • Údržba a opravy programového vybavenia (software) informačných technológií
 • Inštalácia cestnej signalizácie
 • Údržba softvéru
 • Školenia na prácu s počítačmi
 • Trepačky a príslušenstvo
 • Systémy riadené počítačom
 • Oftalmológia
 • Elektrické rozvodné káble
 • Kancelársky nábytok
 • Rôzne počítačové vybavenie
 • Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
 • Profesionálne služby súvisiace s počítačmi
 • Technické počítačové podporné služby
 • Autoklávy
 • Lampy pre operačné sály
 • Služby pre lokálne siete LAN
 • Sieťové komponenty
 • Zvyšovanie parametrov telefónnych spínacích zariadení
 • Farmaceutické potreby
 • Vaky na moč
 • Systémy na spracovanie obrazov a archiváciu
 • Testovacie a meracie stroje a prístroje
 • Lekárske informačné systémy
 • Urológia, vyšetrovacie prístroje
 • Údržba dopravných návestí
 • Sklo
 • Etylalkohol
 • Chirurgické spony
 • Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia
 • Prístroje na podporu srdcovej funkcie
 • Prístroje na anestéziu a resuscitáciu
 • Parkovacie služby
 • Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
 • Systémy na spracovanie obrazov a archiváciu
 • Sieťové smerovače
 • Prístroje a nástroje na infúziu
 • Kábel na prenos údajov
 • Komunikačný kábel
 • Prístrojové vybavenie a regulačné zariadenia
 • Vyššie verzie programového vybavenia (softwaru)
 • Rozvodné skrine
 • Káble s optickým vláknom
 • Telefónne káble
 • Káble stredného napätia
 • Káble nízkeho napätia
 • Signalizačné káble
 • Koaxiálne káble
 • Telekomunikačné káble
 • Nemocničné lôžka
 • Svetlocitlivý, teplocitlivý alebo termografický papier a lepenka
 • Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
 • Prístroje na anestéziu a resuscitáciu
 • Lôžka na zdravotnícke účely
 • Lekárske stoly
 • Kreslá na kolieskach
 • Fľaše na vháňanie vzduchu
 • Lekárske dýchacie prístroje
 • Chladničky a mrazničky
 • Parné turbíny
 • Inštalácia turbín
 • Potreby na opätovné použitie
 • Kardiovaskulárne prístroje

Kontakt

Poštová adresa

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Poľsko

Telefón: +48 228708079

Fax: +48 228708090